eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 08.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Report z ruopardy 2016
Peter, 24.04.2016 (4555 pretan)

Minulý víkend sa v košickom rušovom depe  uskutonil 16. roník podujatia „rušoparáda“. Do Košíc som zašiel v sobotu. Zo elezninej stanice do rušového depa chodila kyvadlová doprava, ktorú zabezpeovala motorová jednotka 840.006. Vyuil som teda túto kyvadlovú dopravu a presunul som sa do depa.

Vstupenku na podujatie som si kúpil u vo vlaku, k lístku som dostal tradiný bulletin s programom. V depe bolo u dos návštevníkov a alší stále prichádzali. Najviac návštevníkov bolo v okolí tone pri rotunde, kde stáli vystavené elezniné exponáty.
 
Novinka tohtoronej rušoparády - parný ruše Krutwig
Rušoparáda 2016
 
as exponátov - parný ruše Papagáj, Pielstick a Banán D
Rušoparáda 2016
 
Motorové vozne
Rušoparáda 2016
 
Katka na svojej koaji
Rušoparáda 2016
 
Program v depe u prebiehal, veda tone vyhrával Dychový orchester mladých Košice (DOM) a do rytmu tancovali maoretky.
 
Dychový orchester mladých
Rušoparáda 2016
 
Vystúpenie maoretiek
Rušoparáda 2016
 
Tohtoronou novinkou, resp. prekvapením, bol opravený úzkokoajný parný ruše Krutwig vyrobený v KD Praha s oznaeným typu KD 900 BS 200. Bol to posledný sériovo parný ruše. Ruše síce ešte nemal tabuku s oznaeným radu, ale jeho oznaenie je U 29.101. Ide o najmodernejší parný ruše. Tieto rušne boli urené pre prevádzku v povrchových baniach, ale vyuívali sa napr. aj pri výstavbe ciest, vodných nádrí. Vyrobených bolo vyše tisíc rušov, no na Slovensku sa zachoval tento jediný. Samozrejme, e tento ruše bude prevádzkovaný na Detskej eleznici v Košiciach, take bude monos ho vidie v prevádzke v ermeskom údolí.  
 
Z eskej republiky prišiel na podujatie parný ruše 213.901 zo súkromnej zbierky p. J. Kotasa. Ruše bol vyrobený v roku 1954 v KD Praha. Rušne boli síce menšie ale dostatone silné, prevádzkované boli najmä v cukrovaroch v bývalom eskoslovensku. Urené boli pre stredne aký posun. Konkrétne tento ruše bol z prevádzky vyradený v roku 1977.
 
Tooparáda
Parný ruše U 29.101 Krutwig - nový prírastok D
Rušoparáda 2016 
  
Zahájenie tooparády
Rušoparáda 2016
 
Krutwig v zelenom nátere
Rušoparáda 2016
 
Parný ruše 213.901 z R
Rušoparáda 2016
 
Prirpavuje sa posun alšieho exponátu
Rušoparáda 2016 
 
Motorový ruše T466.0254 pielstick
Rušoparáda 2016
 
Zmodernizovaný ruše ZSSK 757.021
Rušoparáda 2016
 
Hektor v korporátnom nátere ZSSK
Rušoparáda 2016
 
Motorový voze M 240.0039 z Tisovca
Rušoparáda 2016
 
Domáci Hurvínek M 131.1125
Rušoparáda 2016
 
Po skonení tooparády som sa chvíu prechádzal po rušovom depe a sledoval prelety lietadiel, ktoré boli súasou ukáky bojov z druhej svetovej vojny.  
 
Vozenie v depe zabezpeovala Katka, neskôr aj Krutwig
Rušoparáda 2016
 
Úzkorozchodný parný ruše U 36.003 Katka aká na zbrojenie
Rušoparáda 2016
 
Sprievodný program bol bohatý, ja som ani neprešiel všetky atrakcie. Pre deti aj dospelých bol pripravený pestrý program. Vystavené tu boli modelové koajiská a rôzne alšie výstavy a exponáty, napr. Pápeský vlak, súprava luxusných vozov z Maarska. 
 
Na záver zostáva poakova organizátorom za akciu a parným rušom  U 36.003 Katke a U 29.101 Krutwigovi popria vea šastných kilometrov a vea spokojných návštevníkov na detskej eleznici v ermeli.
 
Viac fotografií z akcie je vo fotoalbume. Text a foto: © autor

Home